experiment i samhällsvetenskap

inom samhällsvetenskap experimentet har en tvetydig plats. Med det möjliga undantaget för socialpsykologi finns det få exempel på strikt experimentella studier. Den klassiska studien som fortfarande ofta citeras är Hawthorne-experimenten, som började 1927, och används främst för att illustrera vad som blev känt som ’Hawthorne-effekten’, det vill säga forskningens oavsiktliga inflytande på resultaten av studien. Ändå tas experimentell design ofta inom social forskning som förkroppsligandet av den vetenskapliga metoden som, om samhällsvetenskapen ska nå naturvetenskapens mognad, bör social forskning försöka efterlikna. Att möta denna utmaning innebar att försöka utforma sätt att tillämpa experimentets logik på ’icke-experimentella’ situationer där det inte var möjligt att direkt manipulera experimentella förhållanden. Kritik har kommit från två huvudkällor: för det första från forskare som hävdar att de tekniker som används för att kontrollera faktorer inom icke-experimentella situationer är orealiserbara med nuvarande statistiska metoder och för det andra de som avvisar själva tanken på hypotesprövning som en ambition för social forskning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.