Srovnání valsartanu 160 mg s lisinopril 20 mg podáván v monoterapii nebo v kombinaci s diuretikem, pro léčbu hypertenze: Snížení Krevního Tlaku a Snášenlivosti Valsartanu v Porovnání s Lisinopril (PŘEVAŽUJÍ) studie

Pozadí: Cílem antihypertenzní terapie je zajistit dobrou kontrolu krevního tlaku (BP) bez vyvolání nežádoucích účinků.

cíl: tato studie porovnávala profil rizika a přínosu blokátoru receptoru angiotensinu II valsartanu s profilem inhibitoru angiotensin konvertujícího enzymu lisinoprilu u pacientů s mírnou až těžkou hypertenzí. Hlavním cílem bylo ukázat, že stejně BP-snižující účinek valsartanu na bázi léčba je doprovázena lepší tolerabilitě.

metody: Tato 16týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená studie paralelních skupin byla provedena v 88 ambulantních centrech po celé Itálii. Po 2-týdenní placebem run-v období, u pacientů ve věku > nebo = 18 let s mírnou až závažnou hypertenzí (systolický TK , 160-220 mm Hg; diastolický tlak , 95-110 mm Hg) byly způsobilé. Pacienti byli randomizováni k léčbě jednou denně, ústní, self-podávat léčby valsartanem 160 mg tobolky nebo lisinopril 20 mg tobolek za dvojitě zaslepených podmínek za 4 týdny. Respondéři pokračovali v monoterapii, zatímco neodpovídající pacienti měli hydrochlorothiazid 12.5 mg přidaných po dobu Posledních 12 týdnů studie. 2 primární proměnné použité k posouzení ekvivalence terapeutické účinnosti 2 režimů byly vsedě SBP a vsedě DBP, které byly měřeny v týdnech 0 (výchozí hodnota), 4, 8 a 16. Míra nežádoucích účinků souvisejících s léčivem (AES) byla použita k posouzení, zda 1 léčba měla lepší profil snášenlivosti než druhá. Snášenlivost byla hodnocena shromažďováním informací o AEs pomocí dotazování pacienta nebo fyzického vyšetření při každé návštěvě.

výsledky: bylo zařazeno celkem 1213 pacientů (635 mužů, 578 žen; průměrný věk, 54 let.5 let). Do studie bylo zařazeno 1100 pacientů (553 léčených valsartanem a 547 léčených lisinoprilem). Padesát jedna pacientů (o 8,4%) léčených valsartanem a 62 (10.2%) léčených lisinoprilem stáhl, hlavně proto, že AEs (9. a 23 pacientů). Kombinace valsartan – a lisinopril-based procedury byly stejně účinné při snižování sedí BP, s tím SBP/DBP snížení 31.2/15,9 mm Hg a 31,4/15,9 mm Hg, resp. Na konci studie byl TK kontrolován u 82,6% pacientů užívajících valsartan a 81,6% pacientů užívajících lisinopril. AEs zažila 5.1% pacientů léčených valsartanem a 10,7% pacientů léčených lisinoprilem (P=.0001), se suchým kašlem pozorovaným u 1,0% a 7,2% pacientů (p< 0,001).

závěry: Valsartan i lisinopril byly vysoce účinné při kontrole TK u těchto pacientů s mírnou až těžkou hypertenzí, ale valsartan byl spojen s významně sníženým rizikem AEs, zejména kašle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.