Przewodnik po przestępstwach pod wpływem alkoholu na Florydzie i wynajęciu adwokata w celu ochrony Twoich praw i przyszłości

Dimond Kaplan & Rothstein, P. A., z siedzibą w West Palm Beach, zapewnia obronę karną dla wszystkich przestępstw pod wpływem alkoholu i jazdy po pijanemu.

Jeśli ty lub bliska Ci osoba stoicie w obliczu jazdy po pijanemu, jazdy pod wpływem alkoholu lub jazdy pod wpływem alkoholu, jest to poważne przestępstwo, które może skutkować utratą prawa jazdy, wysokimi grzywnami, zwiększonymi składkami ubezpieczeniowymi i innymi karami. Twój pojazd może zostać unieruchomiony i / lub skonfiskowany. Należy zwrócić się o pomoc i wskazówki do doświadczonego obrońcy pod wpływem alkoholu.

jazda pod wpływem alkoholu na Florydzie

jazda pod wpływem alkoholu (DUI) lub jazda pod wpływem alkoholu (DWI) jest poważnym przestępstwem na Florydzie. „Normalne zdolności” sprawcy są uważane za” upośledzone”, jeśli prowadził pojazd Osobisty z poziomem alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu (BAL).08 lub wyżej. Jeśli sprawca prowadzi samochód dostawczy, uważa się go za upośledzonego z poziomem alkoholu we krwi.04 lub wyżej. Osoby w wieku poniżej 21 lat są uważane za upośledzone z poziomem alkoholu we krwi.02 lub wyżej.

testy terenowe trzeźwości w hrabstwie Palm Beach

Jeśli zostaniesz zatrzymany przez funkcjonariusza policji na Florydzie, ponieważ podejrzewa on, że prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu, funkcjonariusz prawdopodobnie przeprowadzi test terenowy trzeźwości. Zostaniesz poproszony o wykonanie prostych testów ostrości umysłowej i zadań wymagających koordynacji fizycznej. Jeśli oficer stwierdzi, że wykazujesz oznaki zatrucia, możesz zostać poproszony o poddanie się badaniu alkomatem i/lub badaniu alkoholu we krwi lub moczu. Posiadacze praw jazdy na Florydzie muszą zgodzić się na poddanie się tym egzaminom. Odmowa zastosowania spowoduje zawieszenie licencji na okres jednego roku. Odmowa zastosowania się po raz drugi w życiu skutkuje 18-miesięcznym zawieszeniem i ewentualnym zarzutem wykroczenia.

Jeśli dowody wskazują, że jesteś pod wpływem alkoholu, zostaniesz aresztowany i oskarżony. Twój samochód zostanie skonfiskowany i nie zostanie zwolniony, dopóki nie będziesz już pod wpływem alkoholu, poziom alkoholu we krwi będzie poniżej .05, czyli osiem godzin minęło od Twojego aresztowania.

Florida DUI Suspensions

na Florydzie każda osoba aresztowana za jazdę pod wpływem ma otrzymać test oddechowy jako incydent aresztowania. W momencie, w którym dana osoba jest oferowana test oddechowy, albo operator testu oddechowego lub funkcjonariusz aresztujący musi przeczytać Ostrzeżenia dorozumianej zgody, aby Departament Bezpieczeństwa na drogach i pojazdów silnikowych zawiesił licencję kierowcy, który odmawia poddania się testom. Prawo do domniemanej zgody Florydy jest określone w statucie Florydy 316.1932.

Jak przywrócić licencję po zawieszeniu za odmowę poddania się badaniu oddechu / moczu w Palm Beach County na Florydzie?

Po tym, jak osoba, której licencja została zawieszona, spędziła 90 dni od zawieszenia, osoba ta jest uprawniona do ubiegania się o licencję na pierwsze zawieszenie. Osoba ubiegająca się o licencję trudu musi przedstawić dowód rejestracji w szkole jazdy pod wpływem alkoholu do biura kontroli administracyjnych (patrz listing „w zawieszeniu-potrzebne prawo jazdy do pracy”) w celu rozpatrzenia licencji trudu. W momencie przywrócenia, czy to w przypadku licencji trudnościowej, czy pełnej licencji, osoba ubiegająca się o licencję trudnościową lub przywrócenie musi przystąpić do wymaganego badania i uiścić opłatę administracyjną i opłatę za zawieszenie przywrócenia oraz wszelkie wymagane opłaty licencyjne. Osoba ubiegająca się o licencję lub przywrócenie do pracy musi okazać dowód odpowiedniego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenia ciała, jeśli zostanie skazana za jazdę pod wpływem.

Jak przywrócić prawo jazdy po zawieszeniu za posiadanie alkoholu we krwi lub alkoholu w wydychanym powietrzu?08 lub wyżej w Palm Beach County Flordia?

Po tym, jak osoba, której licencja została zawieszona, faktycznie odsiedziała 30 dni zawieszenia, osoba staje się uprawniona do ubiegania się o licencję. Osoba, której licencja została zawieszona, będzie uprawniona do uzyskania licencji na pierwsze i każde kolejne zawieszenie, chyba że osoba ta została skazana za jazdę pod wpływem dwa lub więcej razy. Każda osoba ubiegająca się o licencję na jazdę pod wpływem alkoholu musi przedstawić dowód zapisania się do szkoły pod wpływem alkoholu do biura administracyjnego (patrz lista „w zawieszeniu – potrzebne prawo jazdy do pracy”). Każda osoba ubiegająca się o przywrócenie do pracy po zakończeniu okresu cofnięcia licencji musi przedstawić dowód rejestracji do szkoły pod wpływem alkoholu lub ukończenia szkoły w biurze prawa jazdy. Nieukończenie kursu w ciągu 90 dni od przywrócenia do pracy skutkuje anulowaniem prawa jazdy do czasu ukończenia kursu. W momencie przywrócenia, niezależnie od tego, czy chodzi o licencję trudną, czy o pełną licencję, osoba ubiegająca się o licencję musi przystąpić do wymaganego badania i uiścić opłatę administracyjną i opłatę za zawieszenie przywrócenia oraz wszelkie wymagane opłaty licencyjne. Osoba ubiegająca się o licencję lub przywrócenie do pracy musi okazać dowód odpowiedniego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenia ciała, jeśli zostanie skazana za jazdę pod wpływem.

definicja przestępstwa pod wpływem alkoholu

zgodnie z Prawem Florydy jazda pod wpływem alkoholu (jazda po pijanemu) to jedno przestępstwo, którego dowodem jest upośledzenie normalnych zdolności lub niezgodny z prawem poziom alkoholu we krwi lub alkoholu w wydychanym powietrzu .08 lub wyżej. Zazwyczaj organy ścigania próbują ustalić, czy ktoś jest pod wpływem alkoholu, wykonując przydrożny test trzeźwości, a następnie test alkoholu we krwi (Alkomat). Opłaty za jazdę pod wpływem alkoholu mogą obejmować jedną lub więcej z następujących czynności:

 • wielokrotne jazdę pod wpływem alkoholu
 • nieumyślne spowodowanie śmierci pojazdu
 • oddech & badania krwi
 • testy terenowe trzeźwości
 • zawieszone prawo jazdy

aby dowiedzieć się więcej o wewnętrznym funkcjonowaniu procesu prawnego w hrabstwie Palm Beach, dotyczącego opłat za jazdę pod wpływem alkoholu, obejrzyj „the legal system” z udziałem naszej własnej obrony kryminalnej w West Palm Beach, Michelle suskauer.

potencjalne kary za jazdę pod wpływem

kary po skazaniu są takie same, niezależnie od sposobu, w jaki przestępstwo pod wpływem jest udowodnione. Kary (wykroczenie lub przestępstwo) będą się różnić w zależności od tego, czy jest to pierwsze, drugie, trzecie, czwarte lub kolejne skazanie za jazdę pod wpływem alkoholu / po pijanemu oraz czy incydent dotyczył wypadku, który spowodował uszkodzenie mienia, obrażenia ciała (obrażenia ciała), nieumyślne spowodowanie jazdy pod wpływem alkoholu lub zabójstwo samochodowe. Osoby fizyczne mogą zostać ukarane grzywną, pracami społecznymi, zawieszeniem pracy, więzieniem, konfiskatą pojazdów, utratą prawa jazdy, szkołą jazdy pod wpływem alkoholu i instalacją urządzenia blokującego zapłon. W niektórych przypadkach czas spędzony w Centrum Rehabilitacji alkoholowej / narkotykowej będzie liczony do kary więzienia.

kary za jazdę pod wpływem – grzywny

Jeśli zostaniesz skazany za przestępstwo pod wpływem alkoholu na Florydzie, przyznając się do winy lub zostając uznanym za winnego, zostaniesz skazany zgodnie z prawem stanowym, oprócz wszelkich uznaniowych kar, które mogą zostać nałożone, w zależności od jurysdykcji, w której miało miejsce przestępstwo. W stanie Floryda skazanie za jazdę pod wpływem alkoholu pozostanie w Twoich aktach przez 75 lat.

ustawa Florida 316, określa następujące warunki i kary za skazanie za jazdę pod wpływem:

 • pierwszy wyrok: nie mniej niż $500, lub więcej niż $1,000. Z poziomem alkoholu we krwi/wydychanym powietrzu (BAL).15 lub więcej lub z nieletnim w pojeździe: nie mniej niż 1000 USD lub więcej niż 2000 usd.
 • drugie skazanie: nie mniej niż $1,000, lub więcej niż $2,000. Z balem .15 lub więcej, lub z nieletnim w pojeździe: nie mniej niż $2,000, lub więcej niż $ 4,000.
 • trzeci wyrok-(ponad 10 lat od drugiego): nie mniej niż $2,000, lub więcej niż $5,000. Z balem .15 lub więcej lub z nieletnim w pojeździe: nie mniej niż 4000 USD.
 • czwarty lub kolejny wyrok skazujący: nie mniej niż $2,000.

ponadto, jeśli jesteś pierwszym przestępcą, będziesz zobowiązany do odbycia obowiązkowej 50 godzin prac społecznych lub dodatkowej kary w wysokości 10 dolarów za każdą godzinę wymaganej pracy społecznej. Możesz również zostać zawieszony na okres próbny i / lub uwięziony na łączny okres jednego roku z maksymalnym wyrokiem więzienia wynoszącym sześć miesięcy.

kary za jazdę po pijanemu – pozbawienie wolności

według uznania sądu wyroki mogą być doręczone w ramach programu leczenia alkoholizmu lub narkomanii, zaliczanego do kary pozbawienia wolności.

 • pierwsze skazanie: Nie więcej niż 6 miesięcy. Z balem .15 lub więcej lub z małoletnim w pojeździe: nie dłużej niż 9 miesięcy.
 • drugi wyrok skazujący: nie więcej niż 9 miesięcy. Z balem .15 lub więcej lub z małoletnim w pojeździe: nie więcej niż 12 miesięcy. Jeśli drugi wyrok jest w ciągu 5 lat, obowiązkowe pozbawienie wolności w wysokości co najmniej 10 dni. Co najmniej 48 godzin porodu musi następować po sobie.
 • trzeci wyrok skazujący: jeśli trzeci wyrok zapadnie w ciągu 10 lat, obowiązkowe pozbawienie wolności w terminie co najmniej 30 dni. Co najmniej 48 godzin porodu musi następować po sobie. Jeśli trzeci wyrok jest dłuższy niż 10 lat, pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • czwarty lub kolejny wyrok skazujący: nie więcej niż 5 lat lub zgodnie z Prawem Florydy 775.084, jako zwykły / gwałtowny sprawca.

inne przestępstwa pod wpływem alkoholu

zgodnie ze statutem Florydy:

 • każda osoba, która powoduje uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała innego podczas jazdy pod wpływem, jest winna wykroczenia pierwszego stopnia, z karą nie większą niż 1000 dolarów grzywny lub jednego roku pozbawienia wolności.
 • każda osoba skazana za jazdę po pijanemu w ciągu 10 lat lub za jazdę po pijanemu w czwartym lub późniejszym okresie popełnia przestępstwo Trzeciego stopnia z karą nie wyższą niż 5000 dolarów grzywny i / lub 5 lat pozbawienia wolności.
 • śmierć każdego człowieka lub nienarodzonego dziecka popełnia nieumyślne spowodowanie jazdy pod wpływem, które jest przestępstwem Drugiego stopnia z karą nie wyższą niż 10 000 dolarów grzywny i / lub 15 lat pozbawienia wolności.
 • jazda pod wpływem alkoholu / opuszczenie miejsca zdarzenia: Kierowca skazany za nieumyślne spowodowanie jazdy pod wpływem alkoholu, który wiedział lub powinien wiedzieć, że doszło do wypadku, i nie udzielił informacji lub udzielenia pomocy, jest winny przestępstwa pierwszego stopnia, z karą nie większą niż $ 10,000 grzywny i / lub 30 lat pozbawienia wolności.
 • zabójstwo jest przestępstwem Drugiego stopnia z karą nie wyższą niż 10 000 dolarów grzywny i / lub 15 lat pozbawienia wolności.
 • : Kierowca skazany za zabójstwo pojazdu, który opuścił miejsce wypadku jest winny przestępstwa pierwszego stopnia z karą nie większą niż $ 10,000 grzywny i / lub 30 lat pozbawienia wolności.

konfiskata/unieruchomienie pojazdu

chyba że rodzina osoby skazanej za przestępstwo pod wpływem alkoholu nie ma innego transportu, prawo stanowe przewiduje konfiskatę lub unieruchomienie wszystkich pojazdów sprawcy zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • pierwszy wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu – 10 dni
 • drugi wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu w ciągu 5 lat – 30 dni
 • trzeci wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu w ciągu 10 lat – 90 dni
 • czwarty wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu – 90 dni

konfiskata lub unieruchomienie nie może nastąpić jednocześnie z uwięzieniem oskarżonego i musi nastąpić jednocześnie z cofnięciem prawa jazdy sprawcy.

z wyjątkiem skazania za pierwsze wykroczenie (chyba, że BAL jest .15 lub więcej) Urządzenia blokujące zapłon są obowiązkowe dla wszystkich wyroków za jazdę pod wpływem alkoholu. Okres blokady zapłonu wynosi od sześciu miesięcy do dwóch lat, w zależności od liczby przestępstw.

urządzenia blokujące zapłon to urządzenia mechaniczne, które mocują się do samochodu, aby zapewnić, że kierowca nie pije podczas jazdy. Zanim silnik Pojazdu może zostać uruchomiony, kierowca musi najpierw podać próbkę oddechu poprzez wdychanie do urządzenia. Jeśli wynik pokazuje, że kierowca ma alkohol w wydychanym powietrzu, urządzenie uniemożliwia uruchomienie silnika.

szkoła jazdy pod wpływem

szkoła jazdy pod wpływem jest obowiązkowa dla każdego wykroczenia pod wpływem. Szkoła jazdy pod wpływem alkoholu składa się z zajęć lekcyjnych i leczenia skierowań. W klasie Level One skazany jest uczony, jak alkohol wpływa na jazdę i jak być bardziej odpowiedzialnym w przyszłości. Wszyscy pierwsi przestępcy są wysyłani do klasy pierwszego poziomu. Klasa drugiego poziomu jest dłuższa i jest zarezerwowana dla recydywistów oraz osób skazanych za nieumyślne spowodowanie jazdy pod wpływem alkoholu lub jazdę pod wpływem alkoholu z obrażeniami ciała.

każdy przestępca przechodzi również proces przesiewowy w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba dodatkowego doradztwa narkotykowego lub alkoholowego. Jeśli BAL przestępcy jest skończony .15, konsultacje będą zamawiane na okres 16 tygodni. Jeśli BAL jest mniejsza niż .15, może być mniej zamówionych sesji. Sprawca ma 90 dni od zakończenia zajęć na zapisanie się na leczenie.

nie ukończenie szkoły jazdy pod wpływem alkoholu i/lub zalecanego leczenia uzupełniającego spowoduje zatrzymanie się w aktach prawa jazdy sprawcy. Nie będzie mógł ponownie zainstalować swojej licencji, jeśli sprawy te nie zostaną wypełnione i prawidłowo zgłoszone władzom państwowym.

zawieszenie/cofnięcie prawa jazdy

oprócz wszelkich grzywien i kar, na które powołuje się wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu, prawo jazdy sprawcy zostanie zawieszone lub cofnięte zgodnie z harmonogramem określonym w statucie Florida 322:

 • pierwszy wyrok skazujący: Minimum 180 dni odwołania, maksymalnie jeden rok.
 • drugi wyrok skazujący w ciągu 5 lat: minimum 5 lat zawieszenia do odwołania. (Może kwalifikować się do przywrócenia do pracy po roku.)
 • trzeci wyrok skazujący w ciągu 10 lat od drugiego wyroku skazującego: co najmniej 10 lat zawieszenia do odwołania. (Może kwalifikować się do przywrócenia do pracy po dwóch latach.)
 • czwarty wyrok skazujący, niezależnie od tego, kiedy doszło do wcześniejszych wyroków skazujących; oraz morderstwo z użyciem pojazdu silnikowego: obowiązkowe, trwałe unieważnienie. (Przywrócenie do pracy bez trudności.)
 • jazda pod wpływem alkoholu z poważnymi obrażeniami ciała: minimum trzy lata do odwołania.
 • jazda po pijanemu: obowiązkowe, trwałe odwołanie. (W przypadku braku wcześniejszych wyroków skazujących za jazdę pod wpływem alkoholu, po upływie pięciu lat można ubiegać się o przywrócenie do pracy w trudnych warunkach.)

zawieszenie licencji administracyjnej dla osób poniżej 21 roku życia

prawo Florydy upoważnia funkcjonariusza organów ścigania mającego prawdopodobny powód, aby sądzić, że pojazd silnikowy jest prowadzony przez osobę poniżej 21 roku życia, będąc pod wpływem alkoholu, do zatrzymania tej osoby i zażądania, aby on lub ona poddała się badaniu w celu ustalenia jego BAL. To naruszenie nie jest uważane za przestępstwo, a kierowca nie zostanie aresztowany. Ustawa wymaga jednak następującego zawieszenia licencji administracyjnej:

 • pierwsze zawieszenie dla osób poniżej 21 roku życia z alkoholem .02 lub powyżej-6 miesięcy.
 • drugie lub kolejne zawieszenie – 1 rok.
 • pierwsza zawiesina w przypadku odmowy poddania się badaniu oddechowemu-1 rok.
 • drugie lub kolejne Zawieszenie za odmowę-18 miesięcy.

zawieszenie wchodzi w życie natychmiast. Jeśli oddech lub poziom alkoholu we krwi jest .05 lub wyżej zawieszenie pozostaje w mocy do czasu zakończenia oceny i kursu dotyczącego nadużywania substancji.

zwolnienia z zawieszenia/cofnięcia licencji

w niektórych przypadkach sprawca może kwalifikować się do licencji „hardship” lub „business purpose only” (BPO). Prawo BPO pozwala skazanemu kierowcy na jazdę do pracy, szkoły lub sądu, podczas gdy jego prawo jazdy jest zawieszone. Pewne warunki muszą być spełnione, a BPO nie są zwykle wydawane, dopóki sprawca nie ukończył szkoły jazdy pod wpływem.

programy dywersji i sądy pod wpływem

niektóre jurysdykcje na Florydzie prowadzą programy dywersji dla przestępców po raz pierwszy. Te programy mogą zapobiec pojawieniu się oskarżenia o jazdę po pijanemu w aktach sprawcy. Tak długo, jak przestrzega zasad i wymagań programu, państwo może odrzucić zarzut jazdy pod wpływem alkoholu lub zmienić go na lekkomyślną jazdę.

sądy pod wpływem alkoholu mają na celu zwrócenie się do wielu sprawców pod wpływem alkoholu za pomocą programów, które pomagają recydywistom radzić sobie z uzależnieniami od narkotyków lub alkoholu. Programy mogą obejmować losowe badania narkotyków lub alkoholu, obowiązkowe Więzienie, sesje terapeutyczne i doradcze i / lub regularne spotkania z kuratorem sądowym. Jeśli sprawca spełnia wszystkie warunki, on lub ona „kończy” z programu. W niektórych jurysdykcjach oznacza to, że opłaty za jazdę pod wpływem alkoholu są wycofywane. W innych oznacza to, że sprawca nie musi już iść do więzienia lub być na warunkowym.

trzy powody, aby zwrócić się do Dimond Kaplan& Rothstein, P. A. ds. obrony pod wpływem alkoholu

 1. nasi prawnicy działają w społecznościach prawnych West Palm Beach i Florida i są na bieżąco z najnowszymi przepisami, technikami i strategiami związanymi z obroną przestępczą. Reputacja, jaką mamy wśród sędziów i prokuratorów, jest korzyścią dla naszych klientów.
 2. nasi obrońcy obsługiwali tysiące klientów, w tym wiele spraw dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu w hrabstwie Palm Beach od ponad 15 lat.
 3. nasz prawnik jest byłym obrońcą publicznym w piętnastym okręgu sądowym Hrabstwa Palm Beach.

skontaktuj się z doświadczonym, agresywnym prawnikiem West Palm Beach pod wpływem alkoholu

Jeśli zostaniesz aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu, powinieneś natychmiast zasięgnąć porady prawnej. Podczas gdy wiele kar za jazdę po pijanemu jest prawnie nakazanych, Kompetentny adwokat może pomóc złagodzić pewne sankcje i pomóc w obronie. W większości przypadków sędzia ma pewną dyskrecję i może nałożyć lub wstrzymać pewne warunki w zależności od charakteru przestępstwa. Często alternatywny wyrok może być zorganizowany jako część ugody między adwokatem a prokuratorem.

rozumiemy zasady prowadzenia pod wpływem alkoholu na Florydzie i jesteśmy gotowi Ci pomóc, jeśli staniesz przed zarzutem prowadzenia pod wpływem alkoholu i aresztowaniem. Jeśli masz pytania dotyczące jazdy pod wpływem lub postępowania karnego, skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji i oceny sprawy. Chętnie spotkamy się lub porozmawiamy z Tobą w każdej chwili. Nasz zespół prawny jest doświadczony, agresywny, współczujący i będzie walczył o Twoje prawa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.