ocena schematów dawkowania Aztreonamu u pacjentów z prawidłową i zaburzoną czynnością nerek: populacyjne Modelowanie farmakokinetyczne i analiza symulacji Monte Carlo

Aztreonam jest monocyklicznym antybiotykiem β-laktamowym często stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych przez Enterobacteriaceae lub Pseudomonas aeruginosa. Pomimo długiej historii stosowania klinicznego, populacyjne modelowanie farmakokinetyczne aztreonamu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest jeszcze dostępne. Celem tego badania była ocena wpływu zaburzeń czynności nerek na ekspozycję na aztreonam oraz ocena schematów dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W 2 badaniach klinicznych opracowano model populacyjny opisujący farmakokinetykę aztreonamu po podaniu dożylnym, w którym wykorzystano stężenia w osoczu 42 zdrowych ochotników i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ostateczny model farmakokinetyczny wykorzystano do przewidywania stężenia aztreonamu w osoczu i oceny prawdopodobieństwa osiągnięcia celu farmakodynamicznego (PTA) u pacjentów z różnymi poziomami czynności nerek. Model 2-kompartmentowy z eliminacją pierwszego rzędu odpowiednio opisał farmakokinetykę aztreonamu. Średnie szacowane populacyjne wartości klirensu aztreonamu, klirensu międzypartmentowego, objętości dystrybucji kompartmentu centralnego i objętości dystrybucji kompartmentu obwodowego wynosiły odpowiednio 4, 93 L/h, 9, 26 L/h, 7, 43 L i 6, 44 L. Klirens kreatyniny i masa ciała były najważniejszymi zmiennymi wyjaśniającymi zmienność klirensu aztreonamu i objętości dystrybucji. Symulacje z wykorzystaniem końcowego modelu farmakokinetycznego doprowadziły do klinicznego punktu załamania wrażliwości wynoszącego odpowiednio 4 i 8 mg / L, na podstawie klinicznego zastosowania dawek nasycających 1 – i 2-g z tą samą lub zmniejszoną dawką podtrzymującą co 8 godzin u różnych pacjentów z niedoborem nerek. Modelowanie farmakokinetyki populacyjnej i szacowanie PTA potwierdzają odpowiednie PTAs (>90% PTA) z etykiety aztreonamu do dostosowania dawki aztreonamu u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.