Serie 5-wat God wil voor jou

Wat is berouw? Is berouw slechts een emotioneel gevoel? Is het echt nodig voor verlossing? Wat zegt de Bijbel over hoe berouw te tonen—en waarom?

berouw - een permanente verandering van richtingHet verhaal van het leven van Koning David is vol hoogte-en dieptepunten. Hij was een man met een sterk geloof in het confronteren van Goliath en andere vijanden van God. Zijn mooie en oprechte liederen van lof voor God zijn opgenomen in de Psalmen. Maar zijn overspel met Bathseba en de moord op haar man Uria zijn ook voor iedereen te zien in de Bijbel.toch worden zijn verschrikkelijke zonden op de een of andere manier overschaduwd door zijn oprechte toewijding aan God. Zijn diepe bekering van zijn zonden was een deel van de reden dat God kon zeggen dat David een man naar zijn eigen hart was (handelingen 13:22).hij deelt het verhaal van zijn beroemdste berouw in Psalm 51:

“aan de Hoofdmuzikant. Een Psalm van David, toen de profeet Nathan tot hem kwam, nadat hij te Bathseba was ingegaan. “ontferm U over mij, o God, naar Uw goedertierenheid; naar de veelheid van uw tedere barmhartigheden, wis mijn overtredingen uit. “was mij grondig van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.

” want ik erken mijn overtredingen, en mijn zonde is altijd voor mij. “tegen u, u alleen, heb ik gezondigd, en dit kwaad in uw ogen gedaan-dat u gevonden mag worden juist wanneer u spreekt, en onberispelijk wanneer u oordeelt.”Zie, Ik ben geboren in ongerechtigheid, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

“zie, je verlangt naar waarheid in de innerlijke delen, en in het verborgen deel zul je me wijsheid laten kennen. “Reinig me met hysop, en Ik zal rein zijn; was me, En Ik zal witter zijn dan sneeuw. “laat me blijdschap en blijdschap horen, zodat de botten die je gebroken hebt, blij mogen zijn. “Verberg je gezicht voor mijn zonden, en wis al mijn ongerechtigheden uit. “schep in mij een rein hart, O God, en vernieuw een standvastige geest in mij. “werp me niet weg van je aanwezigheid, en neem je Heilige Geest niet van me af. “herstel mij de vreugde van uw redding, en steun mij door uw gulle geest.

” dan zal ik overtreders uw wegen leren, en zondaars zullen tot u worden bekeerd. “verlos me van de schuld van bloedvergieten, O God, de God van mijn redding, en mijn tong zal hardop zingen van uw gerechtigheid. “O Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. want u verlangt geen offer, anders zou ik het geven; u houdt niet van brandoffers. “de offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en een bekeerd hart—Deze, O God, zult gij niet verachten” (Psalm 51: 1-17).

deel uw verhaal

Wat Is berouw?

wanneer God ons oproept tot een relatie met hem, zijn er obstakels die ons in de weg staan om een goede relatie te hebben met de perfecte, Heilige Schepper God. Een van die obstakels zijn onze zonden. De Bijbel laat zien dat berouw een stap is in het proces van het verwijderen van dat obstakel.

Waarom moeten we berouw tonen? Wat is onze natuurlijke menselijke staat?

Jeremia 17: 9
” Het hart is bedrieglijk boven alle dingen, en wanhopig slecht; wie kan het weten?”

spreuken 14:12
er is een weg die goed lijkt voor een man, maar het einde is de weg van de dood.Romeinen 8: 7-8 omdat de vleselijke geest vijandschap is tegen God; want het is niet onderworpen aan de wet van God, noch kan het inderdaad zijn. dus wie in het vlees is, kan God niet behagen.

De Bijbel laat zien dat ons natuurlijke hart en verstand niet in harmonie zijn met God en zijn weg. In feite heeft Satan de duivel ons misleid en ons vijanden van God gemaakt door ons te beïnvloeden om te zondigen en tegen God in opstand te komen.

hoe definieert de Bijbel zonde?

1 Johannes 3:4
wie een zonde begaat, begaat ook wetteloosheid, en zonde is wetteloosheid.

De Nelson Studie Bijbel zegt dat” wetteloosheid “hier betekent” actieve rebellie tegen de wet.”Gods wet weerspiegelt Gods levenswijze—een weg van liefde (romeinen 13:8-10). Het werd gegeven voor ons welzijn (Deuteronomium 10:13). Rebellie en tegen God ingaan is zonde.

Wat is het resultaat van zonde, en hoeveel mensen worden getroffen?

Romeinen 6:23
want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.

Romeinen 3:23
…Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods…

Wat zegt de Bijbel over zonde?

Lukas 13:3
“Ik zeg je, nee; maar tenzij je berouw hebt zullen jullie allemaal evenzo vergaan.”

Acts 3:Heb daarom berouw en bekeer u, zodat uw zonden uitgewist worden, zodat tijden van verfrissing kunnen komen van de aanwezigheid van de Heer…

De Griekse woorden die vertaald worden met” berouw “en” berouw “dragen het gevoel van” omkering ” of van richting te veranderen. Bekering is een volledig gezicht van ongehoorzaamheid jegens God naar gehoorzaamheid, liefde en onderwerping aan hem.

Hoe worden zonden vergeven?

Romeinen 5:8-10
maar God toont zijn eigen liefde voor ons, in dat terwijl we nog zondaars waren, Christus stierf voor ons. veel meer dan, nu we gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, zullen we gered worden van Toorn door hem. want als we, toen we vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van Zijn Zoon, zullen we, nadat we verzoend zijn, gered worden door zijn leven. Johannes 3: 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben.

zonde maakte ons vijanden van God, en Christus ‘ offer kan onze doodstraf voor ons betalen als we berouw hebben en zijn offer accepteren. Niets wat we kunnen doen, geen boetedoening kan ons ooit vergeving verdienen. Maar onze onzelfzuchtige God is bereid om ons vergeving te geven als we laten zien dat we de ernst ervan begrijpen en ons inzetten voor verandering.

wat houdt berouw in?

Job 42:5-6
“Ik heb van je gehoord door het horen van het oor, maar nu ziet mijn oog je. “daarom verafschuw ik mezelf, en heb berouw in stof en as.”

Joël 2: 12-13
“nu dan,” zegt de Heer, ” keer je tot mij met heel je hart, met vasten, met Wenen en met rouw.scheur je hart en niet je kleding.; keer weder tot den HEERE, uw God, want hij is genadig en barmhartig, lankmoedig, en zeer weldadig; en hij bekeert zich van kwaad te doen.Matteüs 16: 24-26 Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: “als iemand na mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. want wie zijn leven wil redden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij zal het vinden. “want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, en zijn eigen ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?”

Deze drie passages tonen verschillende aspecten van berouw. Job realiseerde zich zijn eigen behoefte aan berouw door te zien hoe geweldig De Schepper God is en hoe onbeduidend hij was. Joel benadrukt dat berouw is niet alleen een uiterlijke show. Het moet van het hart zijn en een echte verandering van houding brengen. En zoals Jezus uitlegde, moeten we bereid zijn om ons leven op te geven in onvoorwaardelijke overgave. Immers, het offer van Jezus betaalde voor ons. We zijn van hem en ons leven is niet van ons.

Wat moeten we doen na het maken van deze U-bocht in ons leven?

Mattheüs 19:16-19
zie nu, een kwam en zei tegen hem, “goede leraar, wat goed ding zal ik doen dat ik het eeuwige leven mag hebben?dus zei hij tegen hem: “Waarom noem je me goed? Niemand is goed, behalve één, dat wil zeggen, God. Maar als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan de geboden.”hij zei tegen hem,” welke?’Jezus zei:’ Gij zult niet moorden, ” gij zult geen overspel plegen,’ ‘gij zult niet stelen,’ ‘gij zult geen valse getuigenis geven,’ ‘Eer uw vader en uw moeder,’ en ‘ gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.””

Romeinen 7:12 Daarom is de wet heilig, en het gebod heilig en rechtvaardig en goed.omdat Gods wet goed is en het overtreden van Gods wet de oorzaak was van Jezus Christus ‘dood, wil God dat we leren de zonde te haten en ernaar streven om God’ s wet met zijn hulp te gehoorzamen. Dit is een deel van het pad dat leidt naar het eeuwige leven. Zoals Jezus zei: “als je in het leven wilt komen, houd dan de geboden.”

Wat is wereldlijk verdriet? Wat is er betrokken bij ware bekering?

2 Korinthiërs 7:Want godsvrucht brengt bekering voort die tot redding leidt, niet te betreuren; maar het verdriet van de wereld brengt de dood voort. Want ziet juist dit ding, dat gij op een goddelijke wijze bedroefd hebt: wat ijver heeft het in u voortgebracht, wat reiniging van uzelf, wat verontwaardiging, wat angst, wat heftige begeerte, wat ijver, wat rechtvaardiging! In alles hebben jullie bewezen dat jullie duidelijk waren in deze zaak.

het verdriet van de wereld lijkt een tijdelijk berouwvol gevoel te zijn zonder enige verandering in hoe je leeft. Maar godsvrucht houdt een echte en blijvende verandering in. Denk goed na over Paulus ‘ krachtige beschrijving van deze zeven elementen van godvruchtig berouw. Ze tonen een diep begrip van waarom God zonde verafschuwt en een vurige toewijding aan verandering.

Wat zei de apostel Petrus te doen na berouw?

Handelingen 2: 38
Toen zei Petrus tot hen: “Bekeert u en laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

We zullen de leer van de Bijbel over de doop in de volgende les onderzoeken.

Apply Now

zelfonderzoek is een belangrijk onderdeel van het proces van berouw. Een manier om dit te doen is jezelf te onderzoeken in het licht van de principes die zijn vervat in de Tien Geboden. Ons boekje De Tien Geboden is een nuttige en praktische studiegids. Kies een hoofdstuk en onderzoek jezelf in het licht van dat gebod. Schrijf gebieden op waar je tekort bent geschoten en toon berouw van hen en maak een plan om te veranderen. Later wil je misschien doorgaan en al deze geboden doornemen die ons helpen Gods denken en manier van liefde te begrijpen.

volgende les: moet u gedoopt worden?

vragen over deze les? Feedback over deze les?

gerelateerde bronnen:

berouw: uw eerste stap uit het boekje The Road to Eternal Life

Transforming Your Life: the Process of Conversion including these sections:
Wat moet ik doen?bidden voor een juiste geest en een nieuwe houding waarom moeten we onze manier van denken veranderen wat is zonde?Wat is er mis met onze menselijke natuur?Wat is er zo slecht aan zonde?moeten we Gods geboden gehoorzamen?

Wat is berouw? (Bijbel FAQ)

berouw en geloof uit het boekje fundamentele overtuigingen van de Verenigde Kerk van God

berouw: een diepgaande ommekeer

berouw, boete en genade

Gods vergeving: wat vraagt hij van jou?

A Royal Law of Love from the booklet The Ten Commandments

overwinnen van gewone zonden: berouw dat werkt

onvoorwaardelijke overgave

Wat is de onvergeeflijke zonde? Welke zonde zal God niet vergeven? (Bijbel FAQ)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.