onkológiai betűk

Bevezetés

a pulmonalis szarkomatoid carcinoma (PSC) a nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) ritka típusa, amely gyengén differenciált sejtekből és szarkómából vagy szarkomatoid komponensekből (orsóés/vagy óriássejtek) áll (1). Pscaz összes tüdőrákos eset 0,3–1,0% – át teszi ki (2,3).A PSC szisztematikus jelentései nem gyakoriak a benne rejlő ritkaság miatta betegség. Ezért a kezelési stratégiákkal kapcsolatos döntések a kis esetsorozatok klinikopatológiai leírásain vagy egyedi esetjelentésein alapulnak (4,5).

korábban Yendamuri és munkatársai (2) 1921 PSC-ben szenvedő beteget azonosítottak a Surveillance, Epidemiology and End Results(SEER) adatbázisból (1973-2008). Egy másik tanulmány, amelyet Steuer et al(6) végzett, 7965 beteget azonosítottpsc-vel a Nemzeti Rákadatbázisból (1998-2011). Az előbb említett vizsgálatok megerősítették, hogy a PSC a tüdőrák viszonylag ritka kórtörténeti típusa, alacsonyabb teljes túlélés (OS)arányokkal, mint más NSCLC típusok. A teljes reszekció elengedhetetlen kezelés metasztázis hiányában a PSC-ben szenvedő betegeknél. Az adjuváns kemoterápia szerepe azonban továbbra sem tisztázott (7,8). Legjobb tudomásunk szerint kevés tanulmány (6,9) a sugárterápiának a PSC-ben szenvedő betegek túlélésére gyakorolt hatására összpontosított. Kedvezőtlenprognózis várható a gyengén differenciált daganatok kóros jellemzői miatt. A PSC különböző kóros típusaiszintén rosszul tanulmányozták.

a mai napig a kiválasztott PSC kezelési stratégiaa betegség stádiumától függ (10).Így az NSCLC más típusaihoz hasonlóan a klinikusoknak is meg kell fizetniükfigyelmet kell fordítani a korai stádiumú reszekálható PSC-re. A klinikusoknak el kell érniük az arapid preoperatív diagnózist, és minimálisra kell csökkenteniük a műtét előtti késésta tumor progressziójának elkerülése érdekében. Radikális sebészeti reszekció (11) ajánlott működőképes betegek számáraés megkönnyíti a pontos diagnózist is. A PSCS-ben szenvedő betegek jelentősen részesülnek a rák által irányított műtétből (12,13).

ebben a tanulmányban öt specifikus típusú szarkomatoid karcinómát használtunk a fent említett megoldatlan kérdések kezelésére az Egészségügyi Világszervezet (WHO)osztályozási rendszerével (2015). A vizsgált öt specifikus karcinómatípus a tiszta orsósejt, a tiszta óriássejt, a carcinosarcoma, a pulmonalis blastoma és a pleomorf volt, amely magában foglalja az orsó-és óriássejtes daganatokat (14). A Surveillance, Epidemiology Andend Results (SEER) programot az Országos Rákkutató Intézet támogatja. A program különféle részleteket gyűjt össze, beleértve a rák előfordulását és túlélését, 18 populáció-alapú rákregiszterből az Egyesült Államok egész területén, az Egyesült Államok lakosságának 27,8% – át lefedve(15). A SEER adatbázisában 1988 és 2016 között regisztrált PSC-vel rendelkező betegek retrospektív elemzését végeztük a klinikopatológiai jellemzők és kezelési módok prognosztikai hatásának meghatározására.

anyagok és módszerek

betegek

az 1988 és 2016 között szövettanilag igazolt PSC-vel rendelkező összes beteget a SEER adatbázisból vonták ki(https://seer.cancer.gov/) A SEER*Stat 8.3.5 szoftver segítségével (https://seer.cancer.gov/ seerstat/). A betegek életkora 18-94 év volt (átlagéletkor, 65,9 év), és a férfiak aránya valamivel magasabb volt (59,9%; n=1032) a nőkhöz képest (40,1%; n=691). Az elsődleges PSC-ben (n=1723) szenvedő betegeket csak az elsődleges daganatos betegek vonták be. A felvételi kritériumok: I) kórosan megerősített PSC 1988 és 2016 között; andii) a recode ICD-O-3/WHO 2008 definíció (az onkológiai betegségek nemzetközi osztályozása, harmadik kiadás) (16) a tüdő és a Bronchus volt. A kizárási kritériumok a következők voltak: i) Több primer daganat; ii) nincs prognosztikai adat; és iii) klinikopatológiai adatok hiánya.

ezeknek a betegeknek a demográfiai jellemzőit és klinikopatológiai jellemzőit összegyűjtöttük és bemutatjukaz I. táblázatban.az 1723 beteg közül 776-an estek át műtéten. A 776 beteg közül 264-nek volt I. stádiuma, 145-nek volt II.stádiuma, 211-nek volt III. stádiuma, 44-nek volt IV. stádiumú PSC-je, 112-nek pedig nodata volt a stádiumra vonatkozóan. Az OS idő volt a mért elsődleges eredményés a diagnózistól a halálig terjedő intervallumként határozták meg anycause vagy az utolsó nyomon követés a SEER adatbázisban.A Tumor-csomópont-metasztázis (TNM) stádiumot aAmerikai rák Vegyes Bizottság (AJCC) 3.kiadása (1988-2003) (https://seer.cancer.gov/seerstat/változók/seer/ajcc-szakasz/3.).html),6.Kiadás (2004-2009) és 7. kiadás (2010-2016) (https://cancerstaging.org/references-tools/deskreferences/Pages/default.aspx).Számos változót gyűjtöttek össze, mint például a diagnóziskor, a nem,a lateralitás, az elsődleges hely, a kóros típus, a differenciálódás, a TNM, valamint a műtét és a sugárterápia alkalmazása.

I. táblázat

demográfiai és klinikaijellemzők pulmonalis szarkomatoid karcinómában szenvedő betegek.

statisztikai elemzés

az életkor és a tumor méretének optimális határértékét az X-tile (Yale School of Medicine)szoftver (3.6.1 verzió) segítségével határoztuk meg. A Kaplan-Meier módszert alkalmaztákgenerált túlélési görbék. Az OS sebesség különbségei mindegyik szerint rétegződteka változókat a log-rank teszttel elemeztük. Egyváltozós és többváltozós Cox-arányos veszélyességi modelleket használtunk az egyes kovariánsok és az OS-arányok közötti összefüggések értékelésére. Az eredményeket relatív hazárdként és 95% – os konfidencia intervallumként (CIs) mutatták be.A hajlamegyezést az R V.3.5.2-ben (https://www.r-project.org/) hajtottuk végre a legközelebbi neighbormatching és a féknyereg szélessége 0,02. Nomogramot fejlesztettek ki ésaz r szoftver rms csomagjával modellezve (5.1–4 verzió;http://cran.r-project.org/web/packages/rms/index.html).A statisztikai elemzést SPSS 20 (IBM Corp.) alkalmazásával végeztük.P<0,05 (kétoldalas) statisztikailag szignifikáns különbséget jeleztek.

eredmények

A PSC-vel rendelkező betegek kiindulási jellemzői

A SEER adatbázisában összesen 3897, eredetileg PSC-vel diagnosztizált beteget azonosítottak 1975 és 2016 között. Ezek közül 1723 jogosult beteget vontak be a vizsgálatba. A tanulmányi munkafolyamat és a kiválasztási folyamat az ábrán látható. 1.

túlélési elemzések

A medián túlélési idő 8 hónap volt (tartomány, 0–337 hónap). Az 1, 2, 3 és 5 éves túlélési arány sorrendben 38,6, 26,3,22,1 és 18,1% volt. Az életkor optimális határértékei ésa tumorméret a diagnózisnál 76,0 év, illetve 56 mm volt, az X-tile elemzéssel. Az OS aránya a betegek aklinikopatológiai és demográfiai jellemzők, mint a férfi (P=0,004; ábra. 2b), 76 éves (p <0,0001; ábra. 2A), nem házas(P=0,0123; ábra. 2D), poortumor-differenciált fokozat (P<0,0001; ábra. 3e) és a nagy tumor mérete 56 mm (P <0,0001; ábra. 3B), voltakjelentősen rosszabb a többi beteghez képest. A szakasz szerint stratifikált elemzések azt mutatták, hogy a PSC–ben szenvedő I. stádiumú betegek javultak az OS kimenetele a II-IV stádiumú betegekhez képest (P<0,0001; ábra. 3A). A PSC-ben szenvedő betegek 5 éves OS aránya a következő volt: I. stádium,40,3; II.stádium, 23,8; III. stádium, 16,0 és IV. stádium, 2,3%. A pulmonalis blastomával rendelkező betegek javuló OS arányt mutattak más kóros típusokkal összehasonlítva (P<0,0001; ábra. 3F). Egyéb tényezők, beleértveoldaliság (ábra. 3C), etnikum (ábra. 2C) és az elsődleges helyszín (Fig. 3D), nem befolyásolta jelentősen az OSrate-t.

sebészeti és sugárterápiás hatások a PSC-ben szenvedő betegek Oso-jára

azoknál a betegeknél, akiknek az anamnézisében sebészeti kezelés történt az elsődleges helyen, az OS szignifikánsan javult azokhoz képest, akik nem részesültek specifikus kezelésben (medián túlélés, 21,0 vs.4,0 hónap; P<0,001; ábra.4A). A “csak sugárterápiás” csoport 2 éves OS aránya jelentősen magasabb volt a “nincs specifikus kezelés” csoporthoz képest (9,1 vs. 5,4%; P <0,001; ábra.4B). A stádium szerint rétegzett elemzések azt mutatták, hogy a radioterápia jelentősen javította az OS sebességét az I–III stádiumú betegeknél PSC-vel műtéti reszekció nélkül (P<0,001; ábra. 5A) és IV. stádiumú betegek PSC-velsebészeti reszekció nélkül (P=0,1764, ábra. 5B). Az AJCC 3., 6. és 7. csoportjainak alcsoportelemzései azt mutatták, hogy hasonló tendenciák továbbra is fennállnak(minden P<0,05; ábra. S1).

továbbá azok a betegek, akik csak műtétet kaptak, jobb előrehaladást mutattak azokhoz képest, akik sugárterápiával kombinált műtétet kaptak (P<0,001; ábra. 6A). A propenzitáspontszámok összevetése után a ‘surgery plus radiotherapy group’ 156, A ‘only surgery group’ pedig 247 PSC-ben szenvedő betegből állt (1:2). A prognózisban azonban nem volt jelentős különbség a két alcsoport között (P=0,052; ábra. 6B).

független prognosztikai kockázati tényezők, amelyek a PSC-ben szenvedő betegek teljes túlélését befolyásolják

ebben a vizsgálatban a PSC-ben szenvedő betegek teljes túlélését potenciálisan befolyásoló változók egyváltozós és többváltozós, arányos veszélyelemzéseit vizsgálták. Egyváltozósanalízis kimutatta, hogy az idősebb kor, férfi, Nőtlen, óriássejtes karcinóma, rosszabb patológiai fokozat, nagyobb tumorméret, későbbi Tnmstázisok és speciális kezelések nem jártak rosszabb OSrate-val (minden P<0,05; II.táblázat).Többváltozós elemzés alkalmazásával minden tényező, kivéve a differenciálódást (P=0.190. táblázat) még mindig a PSC-vel rendelkező betegek prognózisának független kockázati tényezőiként azonosították.

táblázat II.

a pulmonalis sarcomatoidcarcinomában szenvedő betegek teljes túlélésére vonatkozó klinikai jellemzők egyváltozós és többváltozós coxproporcionális kockázatelemzése.

A nonogram modellt használó PSC-ben szenvedő betegek operációs rendszerének előrejelzése

az életkorot és a tumor méretét x-tilesoftware segítségével rétegeztük. Ez azt mutatta, hogy a progresszió előrejelzésére szolgáló életkor optimális határértékei 63 és 79 évesek voltak. A tumor méretének optimális vágási pontjai a progresszió előrejelzéséhez 50és 75 mm. ezt követően a PSC-ben szenvedő betegeket három csoportra osztottuk ezen optimális küszöbértékek szerint. Ezek a csoportok a következőket tartalmazták: I) fiatal csoport (< 63 év); ii) középkorú csoport (63-79 év); és iii) régi csoport (>79 év). Ezenkívül a betegeket a tumor mérete szerint csoportosítottuk: i) <50mm; ii) 50-75 mm; és iii) >75 mm. szignifikáns különbségeket figyeltek meg az OS Kaplan-Meier görbéi között a három életkor és a tumor méretcsoport között (minden P<0,05; az adatok nem jelennek meg).

ezután létrehoztunk egy nomogram modellt, amely megjósoljaa PSC-ben szenvedő betegek túlélése. Ez a modell beépítette az összes független prognosztikai tényezőt, amelyet többváltozós elemzéssel találtak (ábra. 7). A modellben magas pontszámjó prognózissal társult. A TNM, a kezelési mód és az életkor járult hozzá leginkább a prognózishoz, ezt követte a kóros típusés a tumor mérete. A nomogram modell C-indexe az operációs rendszer előrejelzéséhez0, 75 volt (95% CI, 0, 74-0, 76).

Vita

Ez a tanulmány összefoglalta a PSC-ben szenvedő betegek klinikai jellemzőit, és a SEER adatbázis 1975-2016-os adatai alapján SZÁMOS Survival tényezőt azonosított.Ebben a vizsgálatban a PSC-ben szenvedő betegek medián túlélése 8 hónap volt, az 1 éves túlélési arány 38,6% volt. A 2, 3 és 5 éves túlélési arány sorrendben 26,3, 22,1 és 18,1% volt.A korábbi vizsgálatokkal (6,17,18) összehasonlítva a jelenlegi vizsgálat kimutatta, hogy a túlélési arány kissé alacsony volt, a medián túlélési tartomány 11-19 hónap, az 1 éves túlélési arány 32-71%, az 5 éves túlélési arány pedig 17-29% volt. Ez a kimenetel a korábbi vizsgálatokba beiratkozott betegeknek tulajdonítható, akiknek műtéti reszekciója volt (8,12,13,17). Az egyik ilyen vizsgálatban (13) a korai stádiumú PSC-ben szenvedő betegek aránya is magas volt.

morfológiailag a PSC-t általában a tumor nagyfokú variabilitása és heterogenitása jellemzi (19,20). A jelenlegi vizsgálat azt is feltárta, hogy a leggyakoribb szövettani altípusa az óriássejtes carcinoma volt, amelyet orsósejtes carcinoma, pleomorphic carcinoma és carcinosarcoma követett. Előzőjelentések kimutatták, hogy a pleomorf karcinóma gyakori volthisztológiai altípusa (1,3,21,22). A WHO 2015 tüdőrák osztályozása (14) arról számolt be,hogy a PSC legkevésbé gyakori altípusa a pulmonalis blastoma (23), amely összhangban van a jelen tanulmány megállapításaival.Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a pulmonalis blastoma számítaz összes PSC eset 3,02% – át teszi ki (3,6). A szarkomatoid karcinóma legtöbb típusa rosszul differenciált, pleomorf-szerű karcinóma (7,24),orsósejtes karcinóma (25), óriássejtes karcinóma (26) éscarcinosarcoma (21,25). A pulmonalis blastoma az awell-differenciált kétfázisú tumor egyik altípusa, főként aprimitív epitheliális komponensből áll (21). A jelenlegi eredmények ezt bizonyították51, 8% a pulmonalis blastoma esetek jól differenciáltak vagy mérsékelten differenciáltak. Rosszul differenciált vagydifferenciálatlan a PSC más típusainak többségében(93,6–99,7%) fordult elő. Ez a tanulmány azt is kimutatta, hogy a pulmonalis blastomában szenvedő betegek jobb túlélést mutattak, 60,2%-os 5 éves OS arány mellett, szemben a többi típussalarcamatoid carcinoma. Ezért a pulmonalis blastoma ajól differenciált malignitás és kedvező túlélési eredmény.

ebben a vizsgálatban 776 beteg közül 1723 műtéten esett át. A műtéten átesett 776 beteg 67,2%–ának volt I-II.stádiumú PSC-je. Eközben a 776 beteg közül, akik alatt álltakműtét, 255 (32,8%) volt III/IV fázisú PSC. Beszámoltak arról, hogy a PSC a teljes műtéti reszekció után is magas ismétlődési arányokkal és alacsony OS arányokkal jár (6,11,17).A fent említett vizsgálatok (13,27) a neoadjuváns kemoterápiának és sugárterápiának a PSC-ben szenvedő betegek OS arányára gyakorolt hatásait is vizsgálták. Magas kockázatú ib, II andiiia NSCLC stádiumú betegeknél a platina alapú kombinációs kezelések a mainstreamtreatment stratégiák (28). A kemoterápia jótékony hatása a PSC-vel rendelkező betegek OS arányára nehéz lehet kimutatni ennek a betegségnek az alacsony előfordulása miatt (3). Továbbá, a legjobb tudásunk szerint a kemoterápiának a PSC-ben szenvedő betegek OS arányára gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányok ritkák. A jelen tanulmány multimodális kezelést vizsgált; azonban nem tudta felmérni a kemoterápia lehetséges túlélési hatását a PSC-vel rendelkező betegek körében, mivel a SEER adatbázisban nincsenek konkrét információk a kemoterápiáról.

a sugárterápia szerepe a PSC-ben szenvedő betegeknél rosszul meghatározott (29). A sugárterápiát önmagában és kemoterápiával kombinálva, inoperábilis betegségben szenvedő betegek vagy olyan adjuváns kezelésben alkalmazták, amelyeknél magas a kiújulás aránya (30). Klinikailag a sugárterápia mindigritka típusú tüdőrákban szenvedő betegeknél (31,32). Ma kevés tanulmány összpontosított a sugárterápia értékére a PSC-ben.Számos prospektív randomizált vizsgálat nem bizonyította a sugárkezelés előnyeit PSC-ben szenvedő betegeknél (24). A jelen vizsgálatban a sugárterápia fontos hatással van a betegek túlélésérea PSC-vel szakaszonként rétegezve, különösen az I–III. azonban a PSC-ben szenvedő betegek, akik műtéten estek át a radioterápiával kombinálva, rosszabb volt az OS, mint azok, akik csak kaptakműtét. A hajlandóság pontszámának egyeztetését a jelen tanulmány elfogultságának csökkentésére is felhasználták. A hajlamossági pontszámok egyeztetése után aprognosztikai elemzés nem különbözött szignifikánsan a két csoport között. Chaft et al (3) prospektív vizsgálatot végzett PSC-ben szenvedő betegeken, és bizonyította, hogy a műtéten és adjuváns terápián átesett betegeknek nem volt statisztikailag szignifikáns túlélési előnyük azokhoz képest, akik csak műtétet kaptak. Ez a megállapítás hasonló az eredményekhezamelyet a jelenlegi tanulmány kapott.

a jelen vizsgálatnak számos korlátja volt. Először is, a vizsgálatot retrospektív módon végeztük, ami mindigszelekciós torzításhoz vezet. Másodszor, a pulmonalis blastomában szenvedő betegek száma kevés volt a SEER adatbázisban, ami erősen befolyásoló tényező lehet a túlélési elemzés eredményét.Harmadszor, a SEERdatabase-ben hiányoznak a specifikus információk, mint például a kemoterápiás szekvencia a műtéttel, a dózissal és a kemoterápiás szerrel. Ezért a jelen tanulmány nem tudta figyelembe venni a kemoterápia hatását a PSC prognózisára. Negyedszer, számos más tényező befolyásolhatja a jelen vizsgálat eredményeit, mint plsugárzási rendszerés a berendezés technológiai infrastruktúrája.

összefoglalva, A PSC egy rosszul differenciált NSCLC típus, amely orsó vagy óriás sejtekből áll. A műtétgyakran az első választás a PSC-ben szenvedő betegek kezelésére.Ezenkívül a sugárterápia befolyásolhatja a hosszú távú eredményt az I–III. szakaszban PSC-ben szenvedő betegek, akik csak sugárterápián estek át műtéti reszekció nélkül. A jelenlegi populációs kohorsz vizsgálatot a PSC-ben szenvedő betegek prognózisának rétegzésére végezték, annak ellenére, hogy alacsony az önbizalom. Az életkor, a tumor mérete, a TNM és a patológiás típusfüggetlen kockázati tényezők voltak a PSC-vel rendelkező betegek prognózisában. A nők, a házasok és a kezelési mód függetlenek voltakvédő tényezők a PSC-ben szenvedő betegek számára.

összefoglalva, azoknál az I–III.stádiumú betegeknél, akik nem alkalmasak műtétre, a sugárterápia bizonyítottan jobb prognózist biztosít, mint a specifikus kezelés nélkül. Az individualizált előrejelzési módszer biztosítása érdekében A Jelena tanulmány új nomogramot fejlesztett ki. Összességében a jeleneredmények elősegíthetik a klinikai döntéshozatalt a prognózis javítása érdekében.

kiegészítő anyagok

alátámasztó adatok

köszönetnyilvánítások

nem alkalmazható.

finanszírozás

ezt a tanulmányt a Jiangsu tartomány szociális fejlesztési projektje (grant no. BE2019768), észhangjiagang város tudományos és technológiai Támogatási terve (szociális fejlesztés) orvosi és Egészségügyi projekt (Támogatás száma. ZKS1918). A finanszírozó intézményeknek nem volt szerepük a tanulmány tervezésében, az adatgyűjtésben vagy az elemzésben.

az adatok és anyagok rendelkezésre állása

a jelen vizsgálat során létrehozott és/vagy elemzett adatkészletek elérhetők a SEER adatbázisban (https://seer.cancer.gov/).

szerzői hozzájárulások

az XL és az YC jelentős mértékben hozzájárultadatgyűjtés, adatelemzés és kéziratírás. ZYa, YH észyu végzett adatelemzést. A QL hozzájárult az akvizícióhoz ésaz adatok értelmezése. GF tervezte a tanulmányt. Minden szerző elolvasta ésjóváhagyta a végső kéziratot.

etikai jóváhagyás és hozzájárulás a részvételhez

nem alkalmazható.

a beteg hozzájárulása a közzétételhez

nem alkalmazható.

versengő érdekek

a szerzők kijelentik, hogy nincsenek versenyérdekeik.

Sim JK, Chung SM, Choi JH, Oh JY, Lee Sh,Kim JH, Min KH, Hur GY, Shim JJ, Kang KH, et al: klinikai ésmolekuláris jellemzői pulmonalis szarkomatoid carcinoma.Koreai J Gyakornok Med. 33:737–744. 2018. Cikk megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Yendamuri S, Caty L, Pine M, Adem S,Bogner P, Miller a, Demmy TL, Groman A és Reid M: a tüdő szarkomatoid karcinómájának eredményei: Megfigyelési, Epidemiológiai és végeredményadatbázis-elemzés. Műtét. 152:397–402. 2012.Cikk megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Chaft JE, Sima CS, Ginsberg MS, Huang J,Kris MG, Travis WD és Azzoli CG: klinikai eredményekperioperatív kemoterápia a tüdő szarkomatoid karcinómáiban. Jthorac Oncol. 7:1400–1405. 2012. Cikk Megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Yaguchi D, Ichikawa M, Ito M, Okamoto S,Kimura H és Watanabe K: drámai válasz a nivolumabra lokális sugárkezelés után pulmonalis pleomorf karcinómában, gyorsprogresszív műtét utáni kiújulással. Mellkasi Rák. 10:1263–1266.2019. Cikk megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Antoine M, Vieira T, Fallet V, Hamard C,Duruisseaux M, Cadranel J és Wislez M: pulmonalis szarkomatoidcarcinoma. Ann Pathol. 36:44–54. 2016.(Franciául). Cikk megtekintése : Google Scholar : PubMed/NCBI

Steuer CE, Behera M, Liu Y, Fu C,Gillespie TW, Saba NF, Shin DM, Pillai RN, Pakkala S, Owonikoko tk,et al: pulmonalis szarkomatoid carcinoma: a Nationalcancer adatbázis elemzése. Clin Tüdőrák. 18:286–292. 2017. Cikk megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Hendriksen BS, Hollenbeak CS, Reed MF andTaylor MD: A perioperatív kemoterápia nem társuljavult túlélés az I. stádiumú pleomorf tüdőrákban. J ThoracCardiovasc Surg. 158: 581-591.e11. 2019. Cikk megtekintése: Google Scholar: PubMed/NCBI

Maneenil K, Xue Z, Liu M, Boland J, Wu F,Stoddard SM, Molina J és Yang P: Thelung Szarkomatoid carcinoma: a Mayo Klinika tapasztalata 127 betegnél. Clin Tüdőrák.19: e323-e333. 2018. Cikk Megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Schrock AB, Li SD, Frampton GM, Suh J,Braun E, Mehra R, Buck SC, Bufill JA, Peled N, Karim NA, et al változások vagy magas tumor mutációs terhelésátfogó genomikai profilozással megfigyelhető. J Thorac Oncol.12:932–942. 2017. Cikk Megtekintése: Google Scholar : PubMed / NCBI

Rahouma M, Kamel M, Narula N, Nasar a,Harrison S, Lee B, Stiles B, Altorki NK és Port JL: Pulmonarysarcomatoid carcinoma: egy ritka rák elemzése a megfigyelésből, Epidemiológia végeredmények adatbázisa. Eur JCardiothorac Surg. 53: 828-834. 2018. Cikk megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Lewis JA, Petty WJ, Urbanic J, BernsteinED és Ahmed T: Az oligometasztatikus klasszikus kétfázisú pulmonáris gyógyításablasztóma agresszív Tri-modalitási kezeléssel: Esetsorozat ésaz irodalom áttekintése. Cureus. 10: e35862018.PubMed / NCBI

Park JS, Lee y, Han J, Kim HK, Choi YS,Kim J, Shim YM és Kim K: a tüdő szarkomatoid karcinómájának curativeresekciójának klinikai patológiai eredményei. Onkológia.81:206–213. 2011. Cikk Megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Lococo F, Rapicetta C, Cardillo G, StefaniA, Margaritora S, Leuzzi G, Rossi G, Petracca Ciavarella L, MorandiU, Facciolo F, et al: kóros eredmények és hosszú távú eredményekműtét után pulmonalis SZARKOMATOID daganatok kezelése: amulticenter elemzés. Ann Thorac Surg. 103: 1142-1150. 2017.Cikk Megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG,Yatabe Y, Austin JHM, Beasley MB, Chirieac LR, Dacic S, Duhig E,Flieder DB, et al: a 2015-ös Világegészségügy a tüdődaganatok osztályozása: a genetikai, klinikai és radiológiai fejlődés hatása a 2004-es osztályozás óta. J Thorac Oncol.10:1243–1260. 2015. Cikk megtekintése: Google Tudós: PubMed / NCBI

NCI látnok, . Személyek száma fajonként éshipán etnikum a látnok résztvevői számára (2010.évi népszámlálási adatok 1).https://seer.cancer.gov/ nyilvántartások/adatok.htmlMarch3–2020

NCI látnok, . Webhely Újrakódolása ICD-O-3 / WHO 2008definition*^. https://seer.cancer.gov/siterecode/icdo3_dwhoheme/#footnotesMarch3–2020

Ung M, Rouquette I, Filleron T, TaillandyK, brouchet l, bennouna J, Delord JP, milia J és Mazi:A tüdő szarkomatoid karcinómájának jellemzői és klinikai eredményei. Clin Tüdőrák. 17:391–397. 2016. Cikk megtekintése: Google Scholar: PubMed/NCBI

Liang X, Li Q, Xu B, Hu S, Wang Q, Li Y,Zong Y, Zhang S és Li C: mutációs táj és tumor mutációterhelés elemzése pulmonalis szarkomatoidcarcinomában szenvedő Kínai betegek. Int J Clin Oncol. 24:1061–1068. 2019. Cikk Megtekintése: Google Scholar : PubMed / NCBI

Boland JM, Mansfield AS és Roden AC:pulmonalis sarcomatoid carcinoma-egy új remény. Ann Oncol.28:1417–1418. 2017. Cikk megtekintése: Google Scholar: PubMed/NCBI

Basu a, Moreira AL, Simms A és BrandlerTC: Szarkomatoid carcinoma a citológiában: jelentés egy ritka entitásról, amely pleurális és perikardiális folyadékkészítményekben jelenik meg. DiagnCytopathol. 47:813–816. 2019.PubMed / NCBI

Franks TJ és Galvin JR: a tüdő Szarkomatoidcarcinoma: szövettani kritériumok és gyakori elváltozások a differenciáldiagnózisban. Arch Pathol Lab Med. 134:49–54.2010.PubMed/NCBI

Yokoyama S, Murakami T, Tao H, Onoda H,Hara A, Miyazaki R, Furukawa M, Hayashi M, Inokawa H, Okabe K andAkagi Y: A légtereken átterjedő daganat megkülönbözteti a rossz prognózisú alcsoportot műtéti úton reszektált tüdőpleomorf karcinóma. Mellkas. 154:838–847. 2018. Cikk megtekintése: Google Scholar: PubMed/NCBI

Gu L, Xu Y, Chen Z, Pan Y és Lu s:95 pulmonális szarkomatoid karcinóma klinikai elemzése.Biomed Pharmacother. 76:134–110. 2015. Cikk Megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Yin J, Yang y, Ma K, Yang X, Lu T, Wang S,Shi Y, Zhan C, Zhu Y és Wang Q: A pulmonalis pleomorf carcinoma klinikai patológiai jellemzői és prognózisa: Apopuláció-alapú retrospektív vizsgálat látó adatok. J ThoracDis. 10:4262–4273. 2018. Cikk megtekintése: Google Scholar : PubMed/NCBI

Weissferdt A, Kalhor N, Rodriguez CanalesJ, Fujimoto J, Wistuba II és Moran CA: Orsósejt éspleomorf (szarkomatoid) tüdő karcinómák: 86 eset Animmunohisztokémiai elemzése. Hum Pathol. 59:1–9. 2017.Cikk megtekintése : Google Scholar : PubMed/NCBI

Weng SS, Cao Y, Tang XJ, Zhu LZ, Tan YN,Dong CX, Chen JQ, Shen H és Yuan y: Aung óriássejtes karcinóma epidemiológiai jellemzői és az Egfrmutációkban szenvedő betegek kezelése az esettanulmányok és a Surveillance, epidemiology and end results (Seer) adatbázis alapján. Csak cél. 8:25323–25333. 2017.Cikk Megtekintése : Google Scholar: PubMed/NCBI

Hong JY, Choi MK, Uhm JE, Park MJ, Lee J,Park YH, Ahn JS, Park K, Han JH és Ahn MJ: a palliativechemoterápia szerepe a fejlett tüdő pleomorf karcinómában. MedOncol. 26:287–291. 2009. Cikk megtekintése : Google Scholar : PubMed/NCBI

Ettinger DS, Wood DE, Aisner DL, AkerleyW, Bauman J, Chirieac LR, D ‘ Amico TA, DeCamp MM, Dilling TJ,Dobelbower M, et al: nem kicsi sejt tüdőrák, 5-ös verzió.2017, NCCN klinikai gyakorlati irányelvek az onkológiában. J Natl Compr CancNetw. 15:504–535. 2017. Cikk megtekintése: Google Scholar: PubMed/NCBI

Nakayama s, Sasaki M, Morinaga s andMinematsu N: Nonmall sejtes tüdőkarcinóma óriássejtes jellemzőkkifejező programozott halál-ligandum 1: egy pembrolizumabbal sikeresen kezelt beteg jelentése. Case Rep Oncol Med.2018:58630152018.PubMed/NCBI

Wei W, Zhou J, Zhang Q, Liao DH, Liu QD,Zhong BL, Liang ZB, Zhang YC, Jiang R, Liu GY, et al: a Posztoperatívintenzitás-modulált sugárterápia csökkenti a helyi kiújulást javítja a teljes túlélést III-N2 nem kissejtes tüdőrákban: asingle-Center, retrospektív vizsgálat. Rák Med. Február 26-2020.doi:10.1002 / cam4.2937 (Epub nyomtatás előtt). Cikk Megtekintése : Google Scholar

Qin BD, Jiao XD, Liu K, Wu Y, He X, Liu Jand Zang YS: klinikai, patológiai és kezelési tényezők, amelyek az elsődleges pulmonáris szaliváris mirigy típusú daganatokban szenvedő betegek túléléséhez kapcsolódnak. Tüdőrák. 126:174–181. 2018.Cikk megtekintése: Google Scholar: PubMed/NCBI

Yang H, Lin Y és Liang Y: a tüdő carcinosarcoma és a nem kissejtes tüdőrák más ritka szövettani altípusainak kezelése. Curr Treat Options Oncol. 18:542017. View Article : Google Scholar : PubMed/NCBI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.